Protocol foto's en film

Protocol betreffende het gebruik van foto- en filmopnames.                                            

OBS Willespoort wil graag rekening houden met de wet op de Privacy en heeft waar het gaat om foto-,video- en tv opnames van kinderen die bij ons op school zitten het volgende protocol opgesteld. Dit protocol is door de medezeggenschapsraad vastgesteld. In de schoolgids wordt verwezen naar dit protocol dat op de website van de school is geplaatst.

 

Intern gebruik:

1. Video-opnames voor intern gebruik

We onderscheiden de volgende video-opnames:

Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De opnamen worden intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt en na bespreking gewist of vernietigd. Hiervoor vragen wij vooraf geen toestemming aan de ouders.

Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst of de ambulant begeleider van externe hulpinstanties zoals Passenderwijs). De ouders van het kind worden vooraf wel om toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist of vernietigd.

Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsmomenten op school. De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd. Het betreft hier alleen een opname voor intern gebruik.

Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de afscheidsmusical, registratie van een schoolkamp (bijv. om een kopie van deze opnamen te verstrekken aan de ouders van de betreffende groep). De ouders worden aan het begin van elk schooljaar om toestemming gevraagd via het 'Toestemmingsformulier voor gebruik beeldmateriaal'.

 

Extern gebruik:

Algemeen

1. De ouders worden aan het begin van elk schooljaar om gevraagd via de Parro-app aan te geven of zij wel of geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal op de website, facebook, Parro-app en andere media. Deze toestemming kan tussentijds altijd door ouders worden ingetrokken of gewijzigd in de Parro-app.

2.Het is voor de leerlingen verboden om zowel binnen het gebouw als buiten op het schoolplein film- en/of foto-opnamen, met bijvoorbeeld hun telefoon en/of digitale camera, te maken.

3. Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas, schoolreis,  sportdag etc. lopen veel ouders rond met foto- en/of filmapparatuur. Wij verzoeken ouders dringend deze opnamen uitsluitend  te vertonen in huiselijke kring en niet te plaatsen op openbare websites. Dit in verband met de privacy van de kinderen. Het is voor school ondoenlijk om vooraf aan al deze ouders toestemming te vragen.

 

Tv-, film- en video-opnames voor extern gebruik

OBS Willespoort is hier terughoudend in.

Alle verzoeken om film-, foto- en/of video-opnames te mogen maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.

De directie toetst de aanvragen aan de afspraken in dit protocol en legt de voorwaarden vast.

Toestemming tot filmen wordt alleen verleend indien:

- ouders individueel kunnen besluiten of hun kind wel of niet gefilmd mag worden.

- het doel en de manier van publiceren/vertonen duidelijk omschreven is en indien het eenmalig zal zijn.

- het uiteindelijke materiaal tevoren ter inzage is van de schoolleiding, betrokken ouders en betrokken leerlingen.

- gemaakte programma' s aan de 'goede smaak"voldoen.

OBS Willespoort verleent geen medewerking aan instellingen of producenten waarin ouders verklaringen moeten ondertekenen waarbij zij de producent het volledige recht geeft de opnamen naar eigen inzicht te vertonen of te verspreiden. Alleen adresgegevens van ouders die toestemming geven, mogen aan externe partij en afgegeven worden.

 

Foto's voor extern gebruik:

Voor het gebruik van foto's en films en/of persoonlijke teksten, voor bijvoorbeeld de website, schoolgids, wijkkrant of facebookpagina van de school worden de ouders aan het begin van elk schooljaar gevraagd om via de Parro-app aan te geven of zij wel of geen toestemming hiervoor geven. Deze toestemming kan tussentijds altijd door ouders worden ingetrokken of gewijzigd in de Parro-app. Indien ouders, na plaatsing van een foto, liever zien dat een foto verwijderd wordt, dan kunnen zij dat aangeven aan de directie van de school.