MR/GMR

MR

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (mr) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan, dat voortkomt uit de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. Er zijn momenteel 2 leden die het personeel vertegenwoordigen: Milou Kempers en Wilma Kooiman en 2 leden die de ouders vertegenwoordigen: Laurens Lodeweges en Marjolein Behrends. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar, meestal met de directeur, Jos van der Jagt. De verslagen van de MR-vergaderingen vindt u op de website onder het kopje 'documenten'. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar het reglement van de medezeggenschapsraad, die ter inzage op school ligt en op www.medezeggenschapsraden.nl.

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is: mr@obs-willespoort.nl.

 

GMR

Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.  In deze raad zitten 2 afgevaardigden van elk van de 9 openbare basisscholen in De Ronde Venen, Aalsmeer en Uithoorn. De GMR valt onder het nieuwe stichtingsbestuur:  AURO (www.stichtingauro.nl) . De zaken die worden besproken in een GMR zijn beleids- en schooloverstijgende zaken die alle 10 de basisscholen aangaan. De bovenschools bestuursmanager is aanwezig bij deze vergadering. Namens onze school zijn Wilma Kooiman en Marjolein Behrends in de GMR afgevaardigd.