Protocol foto's en film

Protocol betreffende het gebruik van foto- en filmopnames.                                            

OBS Willespoort wil graag rekening houden met de wet op de Privacy en heeft waar het gaat om foto-,video- en tv opnames van kinderen die bij ons op school zitten het volgende  protocol opgesteld. Dit protocol is door de medezeggenschapsraad vastgesteld.
In de schoolgids wordt verwezen naar dit protocol dat op de website van de school is geplaatst.

Intern gebruik:

1. Video-opnames voor intern gebruik:

We onderscheiden de volgende video-opnames:

Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De opnamen worden intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt en na bespreking gewist of vernietigd. Hiervoor vragen wij vooraf geen toestemming aan de ouders.

Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst of de ambulant begeleider van externe hulpinstanties zoals Passenderwijs). De ouders van het kind worden vooraf wel om toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist of vernietigd.

Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsmomenten op school. De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd. Het betreft hier alleen een opname voor intern gebruik.

Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de afscheidsmusical, registratie van een schoolkamp (bijv. om een kopie van deze opnamen te verstrekken aan de ouders van de betreffende groep). De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd.

2. Foto's voor intern gebruik:

Voor het maken van foto's voor intern gebruik ( denk hierbij aan sportdag, kamp, e.d.) wordt geen toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor het maken van foto's voor interne activiteiten bijvoorbeeld bij een voorlichtingsavond voor ouders.

Extern gebruik:

Algemeen:

1. Wij verzoeken ouders schriftelijk aan de directie door te geven als zij bezwaar hebben bij het extern gebruik van foto-, film-, tv –, of video-opnames(waar hun kind op staat). Zij dienen hiervoor zelf initiatief te ondernemen.

2.Het is voor de leerlingen verboden om zowel binnen het gebouw als buiten op het schoolplein film- en/of foto-opnamen, met bijvoorbeeld hun telefoon en/of digitale camera, te maken.

3. Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas, schoolreis,  sportdag etc. lopen veel ouders rond met foto-en/ of filmapparatuur. Wij verzoeken ouders dringend deze opnamen uitsluitend  te vertonen in huiselijke kring en niet te plaatsen op openbare websites. Dit in verband met de privacy van de kinderen. Het is voor school ondoenlijk om vooraf aan al deze ouders toestemming te vragen.

Tv-, film- en video-opnames voor extern gebruik:

OBS Willespoort is hier terughoudend in.

Alle verzoeken om film-, foto- en/of video-opnames te mogen maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.

De directie toetst de aanvragen aan de afspraken in dit protocol en legt de voorwaarden vast.

Toestemming tot filmen wordt alleen verleend indien:

- ouders individueel schriftelijk kunnen besluiten of hun kind wel of niet gefilmd mag
worden.

- het doel en de manier van publiceren/vertonen duidelijk omschreven is en indien het
eenmalig zal zijn.

- het uiteindelijke materiaal tevoren ter inzage is van de schoolleiding, betrokken ouders en betrokken leerlingen.

- gemaakte programma' s aan de 'goede smaak"voldoen.

OBS Willespoort verleent geen medewerking  aan instellingen of producenten waarin  ouders verklaringen moeten ondertekenen  waarbij zij de producent het volledige recht  geeft de opnamen naar eigen inzicht te vertonen of te verspreiden. Alleen adresgegevens van ouders die toestemming geven, mogen aan externe partij en afgegeven worden.

Foto's voor extern gebruik:

Voor het gebruik van foto's en films en/of persoonlijke teksten, voor bijvoorbeeld de website van de school, wordt niet aan elke ouder afzonderlijk toestemming gevraagd. Indien ouders, na plaatsing van een foto op de website, liever zien dat een foto verwijderd wordt, dan kunnen zij dat aangeven aan de directie van de school.

Voor het gebruik van foto's van kinderen ten behoeve van bijvoorbeeld een schoolgids wordt, voor het drukproces gestart wordt, aan de ouders meegedeeld dat zij tot een bepaalde datum schriftelijk kenbaar kunnen maken dat zij bezwaar hebben tegen het publiceren van een foto van hun kind. De foto van hun kind zal dan niet afgedrukt worden.

Voor het publiceren van een foto van een activiteit in bijvoorbeeld een wijkkrant of
plaatselijke krant wordt geen toestemming aan de ouders gevraagd. De namen van de
kinderen zullen niet bij de betreffende foto gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor
publicatie op de website van de school.

Ouders mogen slechts na toestemming van de directie en/of leerkracht foto's of video
opnamen in de klas maken. Dit geldt ook bij de verjaardag van een kind.

 

Vastgesteld door de medezeggenschapsraad.
oktober 2012.
OBS Willespoort